எப்போதும் ஹை ஆன்லைன் மகிழ்ச்சி ரசிகர்கள் பின்னர் புகழ்பெற்ற கார்ட்டூன் விளையாட. அனைத்து பிறகு, அவர்கள், கூட, மந்திரம், சாகச, அத்துடன் கதாநாயகிகள் மாற்றும் திறன் நிரப்பப்பட்டுள்ளன.